CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB H


PERIHAL AYAT

 AYAT TUNGGAL
1.                  Ayat tunggal dikenali juga sebagai ayat selapis yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
2.                  Ayat tunggal boleh dibina dalam bentuk ayat bersusunan biasa dan bersusunan songsang.

AYAT MAJMUK

1.                  Ayat majmuk terbina daripada beberapa ayat tunggal. Oleh itu, dalam ayat majmuk terdapat dua atau lebih subjek atau predikat.
2.                  Ayat-ayat tunggal tersebut dihubungkan dengan kata hubung bagi membentuk ayat majmuk.
3.                  Jenis-jenis ayat amjmuk ialah:
(a)               Ayat Majmuk Gabungan
1.                  Ayat-ayat tunggalnya dihubungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, atau, lalu, tetapi, kecuali dan lain-lain.
2.                  Ayat-ayat tunggal yang digabungkan adalah bersifat setara. Contohnya:
(a)                Ani ke dapur.
(b)               Liza ke dapur.
(c)                Ani dan Liza ke dapur.
    (ayat majmuk)

(b)               Ayat Majmuk Pancangan
Ayat-ayat tunggal dipancangkan pada satu ayat induk dengan menggunakan kata hubung pancangan seperti yang, bahawa, untuk, kerana, agar dan lain-lain. Contohnya:
(a)                Kereta itu berwarna merah.
(b)               Kereta itu milik Adam.
(c)                Kereta yang berwarna merah itu milik Adam.            (ayat majmuk)

KESALAHAN STRUKTUR AYAT MAJMUK PANCANGAN

1.                  Kata hubung pancangan tidak boleh ditiadakan jika hendak menghubungkan ayat induk dengan ayat tunggal yang lain. Contohnya:
(a)                Mazni pulang ibunya sakit tenat.                                                                    (û)
(b)               Mazni pulang kerana ibunya sakit tenat.                                                        (ü)

2.                  Menggunakan kata hubung yang menyalahi konteks. Contohnya:
(a)                Dia tahu yang itu suatu kesalahan.                                                                 (û)
(b)               Dia tahu bahawa itu suatu kesalahan.                                                                        (ü)

3.                  Ketidaktepatan kedudukan kata hubung dalam ayat sehingga menjadikan strukturnya salah. contohnya:
(a)                Baju itu yang berwarna biru tergantung.                                                        (û)
(b)               Baju yang berwarna biru itu tergantung.                                                        (ü)

 AYAT TERGANTUNG
Merupakan binaan ayat yang tidak dapat ditentukan dengan jelas subjek dan predikatnya atau tidak mempunyai subjek atau predikat. Contohnya:
(a)                Melukis yang menjadi kegemaran saya.                                                                      (û)
(b)               Melukislah yang menjadi kegemaran saya.                                                                 (ü)


RAGAM AYAT

AYAT AKTIF
1.                  Terbahagi kepada dua jenis, iaitu:
(a)               Ayat aktif transitif:
·         Mengutamakan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai penderita.
·         Kata kerjanya terdiri daripada kata kerja transitif berimbuhan meN-, meN-…-kan, meN-…-i, mempeR-, mempeR-…-kan atau mempeR-…-i. Contohnya:
Taha                membaling                   batu.
            subjek                    KKT                      objek

(b)               Ayat aktif tak transitif:
·         Mengutamakan subjek sebagai pelaku.
·         Terdiri daripada kata kerja tak transitif yang berimbuhan meN-, beR- dan teR-. Contohnya:
Taha                bersukan
subjek                  KKT                       


AYAT PASIF
1.                  Mementingkan objek sebagai penderita.
2.                  Objek terletak di bahagian hadapan ayat.
3.                  Bagi ayat pasif diri pertama dan kedua, kata kerjanya diakhiri imbuhan –kan dan –i, manakala bagi ayat pasif diri ketiga, kata kerjanya berimbuhan di-, di-…-kan atau        di-…-i. Contohnya:
(a)                Buku itu saya baluti.
(b)               Laporan itu telah kami siapkan.
(c)                Baju itu dijahit oleh Puan Lee.

4.                  Ayat pasif berimbuhan pasif teR- dan beR- mengutamakan objek sebagai penderita, sementara bagi yang berimbuhan ke-…-an, pelaku menjadi penderita. Contohnya:
(a)                Hidangan itu telah terhidang.
(b)               Buah mangga itu belum berjolok.
(c)                Kami ketinggalan bas.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan