CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB C

PENGIMBUHAN AKTIF

1.                  Pengimbuhan aktif ialah pengimbuhan yang membentuk ayat aktif.
2.                  Terdapat dua jenis ayat aktif, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.
3.                  Ayat aktif transitif dibentuk oleh kata kerja transitif aktif, manakala ayat aktif tak transitif dibentuk oleh kata kerja tak transitif aktif.

IMBUHAN meN-…-kan, dan meN-…-i

1.                  Pengimbuhan meN- bermaksud mengimbuhkan awalan me-, mem-, men-, meng-, menye-, atau menge- pada satu kata dasar.
2.                  Apitan meN-…-kan dan meN-…-I bermaksud mengimbuhkan awalan me-, mem-, men-, meng-, menye-, atau menge-, dan akhiran –kan atau –i pada suatu kata dasar.
3.                  Pengimbuhanpengimbuhan ini berfungsi sebagai pembentuk kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Contohnya:
(a)                Saya membaca buku.
(KKT)
(b)               Saya menyanyi.
     (KKTT)

PERBEZAAN IMBUHAN meN-…-kan DAN meN-…-i

1.                  Objek yang hadir selepas kata kerja berimbuhan meN-…-kan adalah objek yang tidak bernyawa atau unsur abstraknya. Contohnya:
(a)                Kami menyiapi tesis.                                                                                       (û)
(b)               Kami menyiapkan tesis.                                                                                  (ü)
(c)                Saya akan memaklumi perkara itu.                                                                 (û)
(d)               Saya akan memaklumkan perkara itu.                                                             (ü)

2.                  Objek yang hadir selepas kata kerja berimbuhan meN-…-i lazimnya adalah objek bernyawa. Contohnya:
(a)                Ibu menyuapkan adik nasi.                                                                             (û)
(b)               Ibu menyuapi adik nasi.                                                                                  (ü)

3.                  Jika  yang hadir selepas kata kerja berimbuhan meN-…-i itu adalah objek yang tidak bernyawa, ayat yang dibina itu adalah bermaksud memberatkan pelaku dan bukan perbuatan yang dilakukannya. Contohnya:
(a)                Dia menyikatkan rambut.                                                                                (û)
(b)               Dia menyikati rambut.                                                                                     (ü)

IMBUHAN beR-, beR-…-an DAN beR-…-kan

1.                  Pengimbuhan beR- bermaksud mengimbuhkan awalan be-, ber- atau bel- pada suatu kata dasar.
2.                  Apitan beR-…-an dan beR-…-kan pula bermaksud mengimbuhkan awalan beR- dan akhiran –an atau –kan pada suatu kata dasar.
3.                  Pengimbuhan beR-, beR-…-an dan beR-…-kan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja tak transitif aktif. Contohnya:
(a)                Kami berkelah di sini.
(b)               Kami ada berbalasan surat.
(c)                Kami bertemankan bulan pada malam itu.

IMBUHAN teR- DAN teR-…-an

1.                  Pengimbuhan teR- bermaksud mengimbuhkan awalan ter- atau tel- pada suatu kata dasar.
2.                  Apitan  teR-…-kan pula bermaksud mengimbuhkan awalan teR- dan akhiran –kan pada suatu dasar.
3.                  Awalan teR- dan apitan teR-…-kan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja tak transitif aktif. Contohnya:
(a)                Dia tersenyum dari tadi.
(b)               Dia terkenangkan adiknya.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan