CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Ahad, 9 September 2012

PERCUBAAN PMR 2012 BM 2 PERAK


Soalan Percubaan PMR BM Kertas 2 PERAK

Sumber


Bahagian A  (i)  : Ringkasan
[20  markah]

Baca  petikan  di  bawah  dengan  teliti.  Berdasarkan  petikan  tersebut,  tulis  sebuah  ringkasan tentang  kepentingan  amalan  disiplin  dalam  kalangan  pelajar.  Panjangnya  ringkasan  anda hendaklah  tidak melebihi  80 patah  perkataan.  Anda digalakkan  supaya menggunakan  ayat anda sendiri  tanpa  mengubah  maksud  asal  petikan.


Disiplin merupakan  perkara  penting  yang  perlu  ada  pada  setiap  individu.  Secara  lebih
terperinci,  disiplin  merupakan  kemahuan  untuk  mentaati  atau  menghormati  peraturan  sama  ada dalam  aspek  keagamaan,  etika  sosial  atau  dalam  sesebuah  organisasi.  Dalam  konteks  sekolah, disiplin  merupakan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  sekolah  untuk  memastikan  para  pelajar bertingkah  laku  baik dan mengamalkan nilai murni.

Mengapakah  disiplin  perlu  dititikberatkan? Hal  ini  demikian  kerana, disiplin  penting  untuk menjamin  kejayaan  seseorang  pelajar.  Selain  itu,  disiplin  juga merupakan  kawalan  dalaman  ke  atas diri  seseorang  supaya  tidak melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  peraturan.  Seandainya seseorang  pelajar berdisiplin  atau  mengikut  peraturan,  hal  ini menunjukkan  sudah  ada ciri  kejayaan dalam  dirinya.  Pelajar  yang  berdisiplin  dapat  mengawal  diri  di  dalam  kelas  dan  menumpukan perhatian  sepenuhnya  terhadap  pengajaran  guru.  Di  samping  itu,  mereka  juga  tidak  akan  mudah teijebak dalam gejala  negatif yang  boleh menjejaskan  tumpuan  terhadap  pembelajaran.

Peraturan  sekolah  yang  menetapkan  para  pelajar  supaya  datang  ke  sekolah  tepat  pada masanya  bertujuan  untuk melatih  pelajar  aspek pengurusan masa.  Pelajar yang  dapat menepati masa biasanya  akan menjadi  pelajar  yang  baik  kerana  mereka  tabu  mengurus  dan  menghargai  masa. Begitu juga dengan  peraturan  sekolah  yang menetapkan  supaya pelajar berpakaian  kemas.  Hal  ini penting  supaya  pelajar  kelihatan  berkeperibadian  tinggi  dan  berketerampilan.  Pelajar  yang mempunyai  personaliti yang  baik,  lazimnya akan  disenangi  oleh  guru-guru.

Penghormatan  terhadap  guru  juga merupakan  amalan  disiplin  yang  mustahak.  Hal  ini demikian  kerana  dalam  menimba  ilmu  pengetahuan,  pelajar  tidak  dapat  lari  daripada  mendapat tunjuk  ajar  dan  bimbingan  daripada  guru  walaupun  pelajar mempunyai  buku  atau  bahan  rujukan yang  mencukupi.  Hubungan  yang  baik  dan  harmonis  antara  guru  dengan  pelajar  akan  dapat menjamin  keberkesanan  dalam  pembelajaran.  Jelaslah  bahawa disiplin memainkan  peranan  utama yang menentukan kejayaan pelajar dalam pelajarannya.

(Dipetik dan  diubahsuaikan daripada  'Pembudayaan Disiplin Dalam Kalangan  Pelajar',  Izani Hj.  Daud,

Bahagian A  (ii)  - Pemahaman
[10  markah]

Berdasarkan petikan Bahagian A(i),  jawab  soalan-soalan  yang  berikut dengan menggunakan  ayat  anda sendiri.
1.  Berikan maksud  rangkai  kata menghargai masa.
2.  Mengapakah amalan menghormati  guru  penting kepada  seseorang  pelajar?
3.  Pada pendapat  anda,  apakah  faktor  yang menyebabkan pelanggaran disiplin
dalam kalangan  pelajar di  sekolah?


Bahagian B


Berdasarkan  rajah  di  bawah,  huraikan  pendapat  anda  tentang  kesan-kesan  kemasukan  pendatang asing  tanpa  izin  ke  negara  kita.  Panjangnya  huraian  anda  hendaklah  tidak melebihi  120  patah perkataan.

KESAN KEMASUKAN PENDATANG ASING TANPA  IZIN

§               Pertambahan  kawasan  petempatan setinggan
§               Meningkatkan  pelbagai  kes  jenayah
§               Mengehadkan  peluang  pekerjaan
§               Mengancam  keselamatan  penduduk

Bahagian C
(40  markah)

Pilih  satu  daripada  soalan  di  bawah.  Tulis  sebuah  karangan  yang panjangnya  lebih  daripada  180 patah  perkataan.
1.  Anda mentpakan  ahli  koperasi  sekolah.
Huraikan  faedah-faedah  yang  anda peroleh dengan menjadi  ahli  koperasi  sekolah.
2.  lbu bapa berperanan menentukan  kejayaan  anak-anak  dalam peperiksaan.
Bincangkan  usaha-usaha  ibu  bapa untuk membantu  anak-anak membuat persiapan menghadapi peperiksaan.
3.  Sekolah  anda  telah  mengadakan  sukan  tahunan.  Sebagai wartawan  1najalah  sekolah,  and a  tclah ditugaskan  untuk  rnenyediakan  laporan  kejohanan  tersebut.
Sediakan  laporan  tersebut  selengkapnya.
4.  Remaja pada masa  sekarang mudah  terpengaruh  dengan  budaya  negatif.
Huraikan  sebab-sebab  berlakunya  perkara  tersebut.
5.  Peribahasa  belakang  parang  kalau diasah  lagikan  tajam  bermaksud  orang  yang  bodoh  jika belajar akan  n1enjadi  pandai.
Tuliskan  sebuah  cerita berdasarkan maksud peribahasa  tersebut.


Bahagian D
[10  markah]

 Novel Tingkatan  2  Novel Tingkatan  3

Huraikan  tiga  nilai  yang  boleh  dijadikan  panduan  dalam  kehidupan  anda  berdasarkan  salah  satu  novel 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan