CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Ahad, 9 September 2012

Percubaan PMR 2012 BM 2 Melaka


Soalan Percubaan PMR 2012  BM kertas 2 Melaka

Sumber

BAHAGIAN A(i)
Masa yang dicadangkan: 40 mini!
(20 markah)


Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut,  tulis sebuah ringkasan
tentang punca kemerosotan disiplin murid. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak
melebibi 80 patab perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri
tanpa mengubah maksud asa! petikan.

Disiplin  merupakan  perasaan  taat  dan  patuh  terhadap  nilai~nilai  yang  dipercayai  termasuk melakukan pekerjaan  tertentu  yang  dirasakan  menjadi  tanggungjawab.
Dalam  konteks  sekolah, mu.rid  yang  berdisiplin merupakan murid  yang mematuhi  peraturan yang  ditetapkan  o1eh  pihak sekolah,  seperti  cara  berpakaian,  kedatangan, menghormati guru dan  membuat kerja sekolah  yang  diarahkan  oleh  guru.  Kini,  ramai  mudd  tidak  mematuhi disiplin yang ditetapkan. Pelanggaran disiplin menyebabkan berlakunya per:gaduhan, buli dan mati akibat berkelahi.

Banyak  faktor  yang  menyebabkan  masalah  kemerosotan  disiplin  murid.
Antaranya  ialah  pengaruh media massa yang sering menoojolkan  budaya kuning dari Barat,
filem,  surat  khabar,  majalah  dan  televisyen  sering menunjukkan  unsur  yang  negatif seperti abak  ganas  dan  seks  akan  menjadikan  tikiran  remaja  keras  dan  rakus.  Selain  itu, kemerosotan  disiplin  murid  juga  ter.jadi  kerana  masalah  keluarga.  Ayah  dan  ibu  sering berkelahi di hadapan anak-anak dan pada waktu yang sama mengharapkan anak-anak mereka berjaya  dalam  pelajaran.  Sesetengah murid  pula menjadikan  sek:olah  sebagai  tempat  untuk melupakan  segala masalah  sehinggakan  sanggup melanggat  disiplin  yang ditetapkan  seperti bergaduh dengan  rakan sekelas. Napmn, keadaan  di  sekolah bukanlah seperti yang diimpikan oleh ibu bapa.

Hukuman  yang  dikenakan  kepada  murid  juga  merupakan  faktor  yang
menyebabkan  seseorang murid  itu  menjadi  semakin  liar.  Pihak  sekolah  perlu menggunakan pendekat:an psikologi apabiJa berhadapan dengan murid-murid yang tidak berdisiplin. Namun begitu,  ini  juga  tidak  menyelesaikan  masa,lah  kerana  murid  tidak  akan  takut  jika  sesuatu kesalahan dihukum  dengan  nasihat sahaja.  Pengaruh  rakan  sebaya juga turut me.mpengaruhi kemerosotan  disiplin  murid.  Ada  murid  yang  masih  berkawan  dengan  rakan  yang  tidak bersekolah. Kemiskinan juga boleh menyebabkan  seseorang  itu melanggar disiplin sekolah.
Hal  ini  demikian  kerana kedua-dua  ibu bapa sibuk mencari  nafkah, . si  anak akan  terbiar dan  mem ilih  haluan  sendiri. Bagi menunjukkan diri mereka hebat dan  berkemampuan, peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah tidak diikuti. Negara kita menghadapi masalah kekurangan guru  lelaki yang turut dikatakan malah  satu  punca  kemerosotan  disiplin.  Sebenamya  amat  sukar  membentuk  jiwa remaja.    remaja  yang  mudah  memberontak  menyebabkan  mereka  suka  melanggar peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk mengatasi masalah  ini,  sikap  ibu  bapa perlu  diubah.
Ibu  bapa  perlu  lebih  prihatin  tefhadap  anak mereka  yang meningkat remaja.  Jika boleh,  ibu bapa  perlu  selalu berhubung dengan  pihak sekolah untuk memastikan anak mereka mematuhi disiplin yang ditetapkan sekolah.

 (Dipetik dan diubahsuaikan daripada "MasaJah Disiplin Pelajar"

BAHAGIAN A(ii): Pemahaman

Berdasarkan petikan IJahagian A(i) . jawab soalan-soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
1.  Berikan maksud rangkai kata menggunakan pendekatan (2 markah)
2.  Berdasarkan petikan  berikan dua  peranan  ibu  bapa untuk mengatasi masalah disiplin
murid.  markah)'
3.  Pada pendapat anda, mengapakah golongan remaja mudab terikut-ikut  nilai negatif
yang datang dari Barat?


BAHAGIANB
[20 markah]

Berdasarkan rajah di bawah,  huraikan pendapat anda tentang cara-cara menghargai
warga tua. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


cara-cara menghargai warga tua

§               Selalu mengunjungi mereka
§               Menjaga perasaan mereka
§               Memberikan wang secukupnya
§               Memberikan kasih


BAHAGIANC
(40 markah)
Pilih satu daripada soalan di hawah.  Tu/is sehuah karanganyangpanjangnya lebih
daripada 180 patah perkataan.

l.  Seorang sahabat anda telah mengutus surat kepada anda.  Dia meminta anda menceritakan
persediaan menghadapi peperi,ksaan Penilaian Menengah Rendah yang bakal dihadapi
pada hujung tahun  ini.
Balas surat rakan anda itu.

2.  Keluarga memainkan peranan penting dalam menangani masalab sosial yang semakin
membimbangkan semua pihak.
Berikan pendapat anda berdasarkan penyataan di atas.

3.  Baru-baru  ini anda te1ah menyertai aktiviti perkhemahan yang telah dianjurkan oleh unit
benmiform  di  sekolah anda.
Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai aktiviti perkhemahan tersebut.

4.  Anda telah dipilih untuk mewakili kelas dalam pertandingan syaraban anjuran Persatuan
Bahasa Melayu di sekolah anda.  Tajuk syarahan terse but ialah  'Amalan Hidup Sihat'.

"Bagai menatang minyak yang penuh"
5.  Peribahasa di atas bermaksud memelihara anak dengan penuh kasih sayang.
Tulis sebuah cerita berkaitan dengan peribahasa di atas.

BAHAGIAND
[10 markah]

Jawapan anda hendak/ah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan1,  Tingkatan 2 atau Tingkatan 3.
(i)  Hikmah,  karya Mohd. Faris Ikmal
(ii)  Sukar Membawa Tuah,  karya M.Z. Edysha
(iii)  Bukan Duniaku,  karya Aida Shahira
(iv)  lstana Menanti,  karya Abd. Latlp Talib
(v)  Wira Persona A vatari, karya Ahmad Zaki Abu Bakar
(vi)  Di Sebalik Wajah,  karya Abang Saifuddin Abang Bohari
(vii)  Lestari Bukit Menghijau,  karya Syed Mahadzir Syed Ibrahim
(viii)  E:rti Sehuah Pengorbanan,  karya Zaihanim Zainal Abidin
(ix)  6.20 karya Siti Jasmina Ibrahim
(x)  Cempaka Putih Untukmu karya Rohani Deraman
(xi)  Merena11g Gelora,  karya Ruslan Ngah
0212
Berdasarkan satu daripada novel di atas,  nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam novel

Tiada ulasan:

Catat Ulasan