CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 24 Julai 2015

KonstruktivismeSumber

Konstruktivisme

merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar.A.N. Whitehead  (1929)  mengingatkan  kita  supaya  tidak membebankan  kanak-kanak  dengan pengetahuan yang tidak berkembang (" dead knowledge").Apa  yang  diketengahkan  oleh  Whitehead  ialah  amalan mengajar di sekolah perlulah menjurus  kepada  usaha  membolehkan kanak-kanak  atau murid berfikir  dalam persekitaran kehidupan dan mengelakkan daripada hanya memberi pengetahuan yang bersifat kaku ( inert ideas ) yang tidak mampu digunakan bagi menyelesaikan masalah harian. 

Barnes (1976) dan Bransford (1986) mengkaji tentang'inert ideas' mendapati kebanyakan pengetahuan yang diajar di sekolah adalah terasing daripada cara kanak-kanak berfikir.Menurut Bransford ramai yang berpandangan bahawa pengetahuan yang didapati di sekolah hanya merupakan pengetahuan yang dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Pengetahuan tersebut hanya cukup untuk menjawab soalan daripada guru ataupun untuk menjawap soalan-soalan peperiksaan sahaja tetapi ianya tidak menunjukkan  pengetahuan individu secara keseluruhan.

Pengajaran yang lazim diamalkan oleh kebanyakan guru masa kini masih lagi berasaskan kepada amalan yang sama iaitu menyuap murid-muriddenganpengetahuan  bagi membolehkan pelajar  menjawab dengan betul dalam peperiksaan tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan pengaplikasian pengetahuan tersebut.
 
KONSTRUKTIVISME - KAJIAN AWAL

    Pembelajaran bermakna (meaningful learning) mengikut John Dewey (1966) merangkumi 'learning by doing' yang seterusnya dapat membantu murid berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah. DiAmerika Syarikat , program pengajarandan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir di kalangan murid-murid , menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar.
Jean Piaget seorang yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifj uga merupakan orang yang memberi sumbangan penting dalam konstruktivisme dengan mengutarakan 4 fasa dalam perkembangan pemikiran kanak-kanak yang menjadi asas kepada kefahaman konstruktivisme.

i.Fasa Pertama       :
Menjelaskan tentangasas yang membolehkan kanak-kanak   membuat penaakulan yang           tidakbercirikan   struktur yang  logik.

ii.Fasa Kedua       :Menjuruskepada pendefinisian ciri-ciri struktur    matematikal logik.

iii.Fasa ketiga       :Memfokuskan pembinaan pengetahuan melalui struktur   matapelajaran.

iv.Fasa Keempat    :Tertumpu kepada mekanisme perkembangan yang   mengaitkan perhubungan antara  'assimilation- accomodation'


Persoalannya , sejauhmanakah amalan yang digunakan oleh guru-guru sekarang dapat menyampaikan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada pembelajaran bermakna? Pada asasnya , konstruktivisme dapat dilihat sebagai kepercayaan bahawa pembelajaran bermula daripada pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam memori pelajar. Dalam proses pembelajaran , maklumat baru diproses dan diserapkan untuk dijadikan sebahagian aripada memori di dalam minda pelajar. Pembelajaran bermakna akan berlaku apabila maklumat baru dapat dikaitkan dengan memori sedia ada untuk membina suatu kerangka baru ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Dengan itu jelaslah bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna melalui pengajaran guru . Ini bererti bahawa" guru tidak boleh belajar bagi pihak murid " dan murid sendiri perlu melibatkan diri secara aktif  untuk merangsang pengaliran pengetahuan secara berterusan.

AMALAN  KONSTRUKTIVISE  DALAM  BILIK DARJAH

Pengajaran dan pembelajaran berasaskan konstruktivisme menyeimbangkan peranan guru dan pelajar untuk berperanan secara saling bersandar di antara satu sama lain. Ahli konstruktivisme berpendapat bahawa guru adalah sebagai pengurus bilik darjah. Guru seharusnya menerima murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza dimana individu itu dianggap penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan.
Seseorang  guru boleh mengamalkan pendekatan konstruktivisme dengan mengambil kira beberapa faktor :
 • Murid diberi peluang berkongsi persepsi antara satu sama lain
 • Murid diberi peluang mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep
 • Murid digalakkan menghormati pandangan alternatif rakan mereka
 • Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah
 • Pembelajaran berpusatkan murid
 • Guru mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
 • Murid digalakkan merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya 
 • Murid diminta menghubungkaitkan idea asal dengan idea yang baru dibina
 • Murid digalakkan mengemukakan hipotesis
 • Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid 
 • Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru
 • Guru perihatin terhadap keperluan , kebolehan dan minat murid
 • Murid digalakkan bekerja secara kumpulan
Suasana bilik darjah di mana amalan konstruktivisme dijalankan adalah berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Di samping itu guru akan menggunakan penyoalan bukan untuk menguji kefahaman murid tetapi adalah untuk menguji kemahiran murid dalam membina konsep.

 PERANAN GURU DAN MURID DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERANAN GURU     
                                               
1. Guru tidak menganggap minda murid sebagai bekas kosong yang perlu diisikan dengan fakta dan     pengetahuan baru.
2.Guru berperanan sebagai pembimbing /fasilatator
3.Guru berperanan sebagai pengurus bilik darjah untuk menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna

PERANAN MURID

1. Murid tidak menganggap guru sebagai pembekal    maklumat tetapi sebagai suatu daripada sumber pengetahuan untuk membantu mereka mencari maklumat dan menggalakkan mereka berfikir serta berkomunikasi.
2.Murid bertanggungjawab terhadap segala usaha untuk mencari pelbagai cara untuk memproses maklumat dan menyelesaikan masalah
3.Murid berdisiplin dalam membuat keputusan sendiri untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran.
 
CIRI-CIRI PEMBELAJARANKONSTRUKTIVISME

ØPengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiridan tidak diterima secara pasif dari persekitarannya. Ini beerti pembelajaran merupakandaripada usaha pelajar itu sendiri dan bukan dipindahkan daripada guru kepada pelajar .
ØPelajar membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing dan pengetahuan sedia ada pelajar .

ØSetiap pelajar mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Pelajar diberi peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan dan menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depan .

 
PENUTUP

Konstruktivisme adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar untuk belajar (learn how to learn) dengan membina makna dalam kerangka minda masing-masing  berasaskan pengalaman dan persekitaran yang sedia ada. Ia menuntut agar guru  lebih perihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar secara individu. Walaupun begitu  konstruktivisme merupakan satu  anjakan  yang perlu diaplikasikan  terutamanya  dalam pendidikan matematik. Ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk merealisasikannya dalam kehidupan seharian mereka. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan